ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ajanta-Ellora

ถ้ำ Ajanta (Ajiṇṭhā Leni; มราฐี : अजिंठालेणी), Maharashtra, อินเดียมี 29หินตัดอนุสาวรีย์ถ้ำซึ่งมีวันที่จาก 2...

สถานที่จัดตั้ง

E-mail Print PDF

ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330