ขออภัยในความไม่สะดวก
ขณะนี้ เว็บไซต์ของ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำการปรับปรุงค่ะ
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง


ติดต่อ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

India_chula@chula.com

โทรศัพท์ 02-139-1394 ต่อ 1294 | Fax. 02-139-1394 ต่อ 1294

ชั้น ๑๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐